Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Pārskats

Šajā nodaļā var iegūt informāciju par saviem vērtspapīru portfeļiem bankā, kā arī pārskatu par darījumiem ar vērtspapīriem par noteiktu laika periodu. Pārskati tiek veidoti  pamatojoties uz darījuma valutēšanas datumu (value date).

Ekrāns ir organizēts vairākās daļās.

Investīciju portfeļa struktūras pārskats

Atskaitē tiek parādīts struktūras pārskats par laukā "Līdz" norādīto valutēšanas datumu (value date), kā arī kopējais investēšanas rezultāts izvēlētajā laika periodā. Lai iegūtu pārskatu, norādiet nepieciešamo datumu intervālu un noklikšķiniet uz pogas "Meklēt".

Portfeļa struktūras pārskatā tiek parādīti šādi vērtspapīru veidi - parāda vērtspapīri, kapitāla vērtspapīri, daļas ieguldījumu fondā, klienta portfelī iekļauti termiņnoguldījumi, repo darījumi, atvasinātie vērtspapīri (derivatīvi), kā arī naudas līdzekļi portfeļa investīciju kontos.

Piezīme. Parāda vērtspapīri (debt securities) ir apliecinājums aizdevumam uz procentiem vai citiem noteikumiem, kas ir noteikti jau vērtspapīra iegādes brīdī. Kapitāla vērtspapīri ir akcijas un tām pielīdzināmi vērtspapīri. Atvasinātie vērtspapīri (derivatīvi) ir finanšu vērtspapīri, kuru vērtība tiek iegūta (atvasināta) no kāda cita vērtspapīra; derivatīvi ir, piemēram, iespēju līgumi (opcijas), darījumi ar fjūčeru kontraktiem (nākotnes līgumiem).

Sadaļā naudas līdzekļi tiek parādīti portfelī esošo naudas līdzekļu atlikumi konta valūtās, šo naudas līdzekļu pārrēķins klienta portfeļa valūtā pēc norādītā kursa, kā arī cik procentus no klienta portfeļa kopējās vērtības portfeļa valūtā veido šie naudas līdzekļi.

Laukos "Cena" un "Vērtība" tiek parādīta šāda informācija:

Parāda vērtspapīriem:

Kapitāla vērtspapīriem:

Ieguldījumu fonda daļām:

Termiņnoguldījumiem:

Parādot klienta saistības sakarā ar repo darījumiem:

Sadaļā "Atvasinātie finanšu instrumenti " tiek rādīta informācija par "forward" darījumiem FOREX tirgū:

Ja par izvēlēto valutēšanas datumu nav pieejama pilna informācija, tiek parādīts attiecīgs paziņojums.

Atskaite par vērtspapīru kustību

Lai iegūtu pārskatu, norādiet nepieciešamo valutēšanas datumu intervālu un noklikšķiniet uz pogas "Meklēt". Atskaitē tiek parādītas vērtspapīru transakcijas, kam valutēšanas datums ir norādītajā laika periodā.

Sarakstā transakcijas ir sakārtotas transakciju valutēšanas datumu hronoloģiskā secībā. Par katru transakciju tiek parādīta šāda informācija: