Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Klienta anketa

Atbilstoši Bankai saistošajiem arējiem tiesību aktiem un starptautiskajiem banku darbības standartiem, Bankai ir pienākums iegūt informāciju par Anketā norādītajiem jautājumiem. Banka garantē Klientu personas datu, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu saglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pieteikuma aizpildīšana notiek vairākos soļos, ievadītās informācijas pareizības pārbaude tiek veikta, noklikšķinot uz pogas "Tālāk". Uz nākamo lapu var pāriet tikai tad, ja pareizi aizpildīta iepriekšējā.

Internetbanka pārbauda ievadīto informāciju. Ja kāds no obligāti ievadāmiem laukiem nav aizpildīts, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja kļūdu nav, tiek piedāvāts parakstīt anketu un nosūtīt uz Banku.

Bankas operators apstrādā saņemto anketu. Ja anketa aizpildīta pareizi, operators piešķir šim dokumentam statusu "Izpildīts".  Dokumenta statusu var apskatīt izvēlnes "Dokumentu vērsture" sadaļā "Rīkojumu vēsture".

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Pamatinformācija par klientu

Pārbaudiet uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko statusu un juridisko adresi.

Informācija par klientu

Norādiet biroja un mobilā tālruņa numuru un to reģistrācijas valsts kodu, faksa numuru, e-pasta adresi, galvenā biroja faktisko adresi, kā arī korespondences saņemšanas adresi.

Kontaktpersona

Norādiet kontaktpersonu, ar kuru Bankai būtu iespējams kontaktēties, ja nav ar klientu nav iespējams sazināties, un pakalpojuma veidu, sakarā ar kuru Bankai drīkst sazināties ar kontaktpersonu. Kontaktpersonai jānorāda vārds, uzvārds, kā arī var norādīt personas kodu, dzimšanas datumu, tālruņa numurus, e-pasta adresi, faksa numuru un faktisko adresi.

Informācija par Klienta nodokļu rezidenci

Norādiet valstis, kuru klients ir nodokļu rezidents, un katras valsts nodokļu maksātāja numuru.

Vai sabiedrība ir kāda no šādām juridiskām personām?

Norādiet, vai sabiedrība ir kāda no zemāk uzskaitītajām juridiskām personām, un ja ir, tad atzīmējiet, kāda.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.

Tālāk

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadīto informāciju. Ja visi obligāti ievadāmie lauki ir aizpildīti, tiek atvērta nākamā anketas sadaļa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.

Bankas pakalpojumi

Ar ķeksīti atzīmējiet tos Bankas pakalpojumus, kurus plānojāt izmantot.

Saimnieciskas darbības nozares, kuras ietvaros klients izmantos Bankas attiecīgos pakalpojumus

Norādiet saimnieciskas darbības nozares, kuras ietvaros izmantosiet atzīmētos Bankas pakalpojumus.

Saimniciskās darbības raksturojums, kuras ietvaros klients izmantos Bankas attiecīgos pakalpojumus

Raksturojiet saimniecisko darbību, kuras ietvaros izmantosiet atzīmētos Bankas pakalpojumus.

Konti citās bankās

Norādiet, vai jums ir atvērti konti citās bankās, un ja ir, tad norādiet kurā valstī un kurā bankā.

Iemesls mūsu bankas izvēlei

(Obligāts lauks)

Ar ķeksīti atzīmējiet vai laukā "Citi iemesli" ieraksties iemeslus, kāpēc izvēlējāties banku Citadele.

Faktiskais sabiedrības saimnieciskās darbības laiks

(Obligāts lauks)

Norādiet cik gadus un mēnešus sabiedrība jau veic saimniecisko darbību nozarē ar norādīto nosaukumu.

Darbinieku skaits sabiedrībā

(Obligāts lauks)

Algoto darbinieku skaits. Ja Sabiedrība ir dibināšanas stadijā un darbinieku nav, ievadiet "0". 

Sabiedrības finanšu pārskats tiek iesniegts valsts iestādē

(Obligāts lauks)

Atzīmējiet, vai sabiedrības finanšu pārskats tiek iesniegts valsts iestādē. Ja finanšu pārskats tiek iesniegts valsts iestādē, tad norādiet, vai tika iesniegta finanšu atskaite par iepriekšējo atskaites periodu un kurā iestādē, kā arī norādiet, vai finanšu pārskats ir pieejams publiski un kur to var apskatīt.

Klienta apliecinājums par Klienta darbības veidu un patiesā labuma guvējiem

(Obligāts lauks)

Atzīmējiet, vai Klients savas saimnieciskās darbības ietvaros sniedz kādu no norādītiem pakalpojumiem, kā arī atzīmējiet, vai Klientam ir patiesā labuma guvēji (PLG*), kuri nav LR nodokļu rezidenti. un ja ir, tad kuras valsts.

Informācija par politiski nozīmīgas personas statusu

(Obligāts lauks)

Atzīmējiet, vai Klientam ir patiesā labuma guvēji, kuri ir politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas.

Saimnieciskās darbības veikšanas vieta

Saimnieciskā darbība tiek veikta Sabiedrības reģistrācijas valstī

(Obligāts lauks)

Atzīmējiet, vai saimnieciskā darbība tiek veikta Sabiedrības reģistrācijas valstī. Ja nē, tad norādiet, kurā valstī.

Filiāles, pārstāvniecības ārvalstīs

(Obligāts lauks)

Atzīmējiet, vai klientam ir filiāles, pārstāvniecības ārvalstīs, un ja ir, tad norādiet to faktisko adresi.

Plānotie ienākošie maksājumi (EUR)

(Obligāts lauks)

Norādiet plānoto kopējo ienākošo maksājumu apjomu mēnesī EUR valūtā un plānoto darījumu skaitu mēnesī.Atpakaļ

 

Noklikšķinot uz pogas, jūs atgriezīsieties iepriekšējā logā.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.

Tālāk

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadīto informāciju. Ja visi obligāti ievadāmie lauki ir aizpildīti, tiek atvērta nākamā anketas sadaļa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.

Plānotais apgrozījums kontos bankā

Ienākošie maksājumi

Maksājumu pamats

(Obligāts lauks)

Ar ķeksīti atzīmējiet ienākošo maksājumu pamatu vai norādiet savu.

No kādiem sadarbības partnieriem tiks saņemti maksājumi

(Obligāts lauks)

Norādiet sadarbības partnierus, no kuriem tiks saņemti maksājumi. Norādiet partnera nosaukumu, reģistrācijas valsti un valsti, kurā atvērts konts, no kura tiks veikts maksājums.

Izejošie pārskaitījumi

Maksājumu mērķis un regularitāte

(Obligāts lauks)

Norādiet izejošo maksājumu mērķi un, ja nepieciešams, regularitāti

Kādiem sadarbības partnieriem tiks sūtīti maksājumi

(Obligāts lauks)

Norādiet sadarbības partnierus, kuriem tiks sūtīti maksājumi. Norādiet partnera nosaukumu, reģistrācijas valsti un valsti, kurā atvērts konts, uz kuru tiks veikts maksājums.

Ikmēneša darījumi kontos (EUR)

(Obligāts lauks)

Aptuvens ikmēneša kontu apgrozījums, pārrēķināts EUR valūtā, norādot atsevišķi ienākošiem un izejošiem maksājumiem, darījumiem skaidrā naudā un ar karti.

Plānotais viena darījuma maksimālais apjoms (EUR)

(Obligāts lauks)

Aptuvens viena bezskaidras naudas darījuma apjoms pārrēķināts EUR valūtā un viena skaidras naudas darījuma apjoms pārrēķināts EUR valūtā.Atpakaļ

 

Noklikšķinot uz pogas, jūs atgriezīsieties iepriekšējā logā.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.

Tālāk

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadīto informāciju. Ja visi obligāti ievadāmie lauki ir aizpildīti, tiek atvērta nākamā anketas sadaļa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.

Apliecinu, ka sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu izcelsme ir legāla un to avoti ir

(Obligāts lauks)

Ar ķeksīti atzīmējiet sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu izcelsmes avotus vai norādiet savus, tādējādi apliecinot, ka līdzekļu izcelsme ir legāla.Atpakaļ

 

Noklikšķinot uz pogas, jūs atgriezīsieties iepriekšējā logā.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.